Αποτελέσματα

R1.5. Έκθεση Αποτελεσμάτων του ArtS

Η έκθεση αυτή θα παραχθεί στο τέλος του προγράμματος και θα περιγράφει τα αποτελέσματά του.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R2.1. Χαρτογράφηση Δεξιοτήτων του Ισπανικού Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα

Αυτή είναι η πρώτη από τρεις εθνικές εκθέσεις, η οποία θα χαρτογραφεί το δυναμικό και τις ελλείψεις σε δεξιότητες του Ισπανικού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Θα κατηγοριοποιεί επίσης τα επαγγελματικά προφίλ, κάνοντας χρήση του πλαισίου EQF, προετοιμάζοντας έτσι την εφαρμογή του πλαισίου ECVET.

Τα περιεχόμενα της έκθεσης θα είναι:

 • Επισκόπηση των σημερινών τάσεων και προκλήσεων για τον τομέα Πολιτισμού και Δημιουργίας,
 • τρέχουσες ανάγκες δεξιοτήτων
 • σχετικές εθνικές διατάξεις εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • μελλοντικές προβλέψεις

Παράρτημα: ταξινόμηση των επαγγελματικών προσόντων του τομέα πολιτισμού και δημιουργίας βάσει του πλαισίου EQF.

Δείτε την έκθεση εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R2.2. Χαρτογράφηση Δεξιοτήτων του Ελληνικού Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα

Αυτή η έκθεση θα χαρτογραφήσει το δυναμικό και τις ελλείψεις σε δεξιότητες του Ελληνικού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Θα κατηγοριοποιεί επίσης τα επαγγελματικά προφίλ, κάνοντας χρήση του πλαισίου EQF, προετοιμάζοντας έτσι την εφαρμογή του πλαισίου ECVET.

Τα περιεχόμενα της έκθεσης θα είναι:

 • Επισκόπηση των σημερινών τάσεων και προκλήσεων για τον τομέα Πολιτισμού και Δημιουργίας,
 • τρέχουσες ανάγκες δεξιοτήτων
 • σχετικές εθνικές διατάξεις εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • μελλοντικές προβλέψεις

Παράρτημα: ταξινόμηση των επαγγελματικών προσόντων του τομέα πολιτισμού και δημιουργίας βάσει του πλαισίου EQF.

Δείτε την έκθεση εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R2.3. Χαρτογράφηση Δεξιοτήτων του Ιταλικού Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα

Αυτή η έκθεση θα χαρτογραφήσει το δυναμικό και τις ελλείψεις σε δεξιότητες του Ελληνικού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Θα κατηγοριοποιεί επίσης τα επαγγελματικά προφίλ, κάνοντας χρήση του πλαισίου EQF, προετοιμάζοντας έτσι την εφαρμογή του πλαισίου ECVET.

Τα περιεχόμενα της έκθεσης θα είναι:

 • Επισκόπηση των σημερινών τάσεων και προκλήσεων για τον τομέα Πολιτισμού και Δημιουργίας,
 • τρέχουσες ανάγκες δεξιοτήτων
 • σχετικές εθνικές διατάξεις εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • μελλοντικές προβλέψεις

Παράρτημα: ταξινόμηση των επαγγελματικών προσόντων του τομέα πολιτισμού και δημιουργίας βάσει του πλαισίου EQF.

Δείτε την έκθεση εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R2.4. Πρότυπο Έρευνας Αξιολόγησης Αναγκών

Η φόρμα ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε με προσοχή για να απαντήσει στο ερώτημα «πώς η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αποτρέψει και να αντιστρέψει τις σημερινές ελλείψεις σε δεξιότητες στον τομέα πολιτισμού και δημιουργίας στις τρείς χώρες του έργου». Τα περιεχόμενα της φόρμας καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης του προγράμματος στην Αθήνα και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά τόσο με τις ελλείψεις δεξιοτήτων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας όσο και με τα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τις αποτρέψουν (παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και ΤΠΕ). Η φόρμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των έξι διαφορετικών υποτομέων:

α) Χειροτεχνία

β) Πολιτιστική Κληρονομιά

γ) Εικαστικές τέχνες

δ) Τέχνες του Λόγου

ε) Παραστατικές τέχνες

στ) Οπτικοακουστικές τέχνες και Πολυμέσα

Το πρότυπο αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στις αντιλήψεις σχετικά με τις ελλείψεις δεξιοτήτων ανά περιφέρεια, χώρα, υποτομέα και το είδος δρώντα.

Για τα έξι (6) ερωτηματολόγια (ένα ανά υποτομέα) σε τέσσερις (4) γλώσσες – ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά, αγγλικά – παρακαλώ, κάντε κλικ εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R2.5. Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών

Η έκθεση θα ποσοτικοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Θα συσχετίσει, ερμηνεύσει και συζητήσει τα αποτελέσματα της έρευνας εκτίμησης αναγκών. Στόχοι της θα είναι να α) παρουσιάσει με σαφήνεια τις ανάγκες της αγοράς εργασίας του τομέα γενικά και στις χώρες/περιφέρειες του προγράμματος ειδικότερα και β) να αναδείξει τις ανάγκες κατάρτισης και παιδαγωγικές προτιμήσεις της ομάδας-στόχου. Το ευρήματα της θα προσαρτηθούν στη συνολικότερη μελέτη Χαρτογράφησης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (Παραδοτέο R2.6.).

Δείτε την έκθεση εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R2.6. Χαρτογράφηση των Ικανοτήτων στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα

Η μελέτη θα προσδιορίζει τις ανάγκες κατάρτισης και πιστοποίησης για την ομάδα-στόχο στις συμμετέχουσες χώρες. Θα συνθέσει, να αναλύσει και να συγκρίνει τις πληροφορίες που παρέχουν οι τις τρεις εθνικές εκθέσεις (R2.1. έως 2.3.) και η ανάλυση αξιολόγησης αναγκών των αντίστοιχων αγορών εργασίας.

Η μελέτη θα καταλήγει σε συγκεκριμένες συστάσεις για τη σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με προσόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, την πιστοποίηση και την αξιολόγηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ECVET.

Η μελέτη θα διαρθρώνεται ως εξής:

 • επισκόπηση των τρεχουσών τάσεων και επαγγελματικών προτύπων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα,
 • επισκόπηση των επαγγελματικών προτύπων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία (βάσει των εθνικών εκθέσεων και την έρευνα αξιολόγησης αναγκών),
 • αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες αλλαγές (βάσει των εθνικών εκθέσεων και την έρευνα αξιολόγησης αναγκών),
 • καθορισμός συγκεκριμένων επαγγελματικών προτύπων ανά πολιτιστικό και δημιουργικό υποτομέα,
 • νέες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης προτύπων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα,
 • σύνδεση των επαγγελματικών προτύπων με μαθησιακά αποτελέσματα.

Δείτε την μελέτη εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R2.8. Στρατηγική του ArtS για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών με χρήση των EQF/ECVET

Η έκθεση αυτή θα παρουσιάσει τη στρατηγική της ομάδας ArtS για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών της με χρήση των EQF/ECVET. Θα βασιστεί στην υπάρχουσα εμπειρία και την ανατροφοδότηση από τους εταίρους.

Δείτε την έκθεση εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R3.2. Ορισμός του πλαισίου κατάρτισης και πιστοποίησης

Η έκθεση θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της συνεργασίας των εταίρων όσον αφορά στην εφαρμογή των προτύπων EQF/ECVET στο πρόγραμμα ArtS. Θα δομηθεί ως εξής:

 • σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις ανάγκες για δεξιότητες για την αγορά εργασίας
 • ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και καθορισμός μονάδων ECVET
 • καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης
 • επικύρωση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R3.3. Πρόγραμμα κατάρτισης ArtS: περιγραφή της μεθοδολογίας και των εργαλείων

Η έκθεση θα παρουσιάσει τα παιδαγωγικά εργαλεία και τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιήσει το ArtS για την αποτελεσματική κατάρτιση της ομάδας-στόχου. Τα εργαλεία και η μεθοδολογία θα επιλεγούν προσεκτικά, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R3.4. Διδακτικές ενότητες ArtS

Αυτό το αποτέλεσμα του προγράμματος ArtS θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για δέκα διαφορετικές διδακτικές ενότητες. Η επιλογή και η ανάπτυξή τους θα σέβεται τις ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R3.6. Πρόγραμμα κατάρτισης ArtS

Ο οδηγός αυτός θα παρέχει λεπτομερή περιγραφή των διδακτικών ενοτήτων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος ArtS. Θα περιλαμβάνει μία περιγραφή του προγράμματος, μια παρουσίαση των διαφορετικών ενοτήτων και μία περιγραφή των περιεχομένων της κάθε ενότητας.

Κάθε ενότητα θα περιγραφεί ως εξής:

 1. τίτλος της ενότητας, τίτλος του επαγγελματικού προσόντος
 2. Επίπεδο προσόντων EQF, επίπεδο προσόντων NQF
 3. μονάδες ECVET ανά επαγγελματικό προσόν
 4. περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ενότητας (συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων)
 5. μονάδες ECVET της ενότητας
 6. διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 7. τη διάρκεια ισχύος της μονάδας, κατά περίπτωση.

σύμφωνα με τη ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).

Δείτε το πρόγραμμα κατάρτισης εδώ

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R3.7. Πρόγραμμα ArtS-οδηγός εκπαιδευτή

Αυτός ο οδηγός θα καθοδηγεί τους εκπαιδευτές στο πρόγραμμα. Θα περιλαμβάνει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες, πώς σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα και πώς ο εκπαιδευτής μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα το διδακτικό υλικό. Θα είναι διαθέσιμος στα ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά και αγγλικά.

Δείτε τον οδηγό του εκπαιδευτή εδώ

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R3.8. Πρόγραμμα ArtS – οδηγός καταρτιζόμενου

Ομοίως με τον παραπάνω οδηγό εκπαιδευτή, ο οδηγός καταρτιζόμενου θα παρέχει στους καλλιτέχνες – ομάδα στόχου – όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Δείτε τον οδηγό του καταρτιζόμενου εδώ

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R4.2. Προσδιορισμός των απαιτήσεων για την ηλεκτρονική πύλη ArtS

Ο Οδηγός αυτός θα περιγράψει:

 • τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας
 • τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και
 • τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του έργου.

Δείτε τον οδηγό εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R4.4. ArtS Καριέρα

Η ενότητα καρίερα θα περιλαμβάνει το παρακάτω υλικό:

ArtS Καριέρα: καλωσόρισμα των καταρτιζόμενων και επεξήγηση των στόχων της ενότητας

Ζήσε και δούλεψε στην ΕΕ και στις χώρες του προγράμματος ArtS: ένας πρακτικός οδηγός των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην ΕΕ γενικότερα και στην Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία ειδικότερα, ο οποίος θα πληροφορεί επίσης τους καταριζόμενους ότι το πρόγραμμα έχει μία δεξαμενή πιθανών εργοδοτών/συνεργατών στη διάθεσή τους.

Πώς να αναζητήσετε εργασία ή πρακτική; ένας οδηγός για την επιτυχή αναζήτηση εργασίας στην ΕΕ και τις τρεις χώρες του προγράμματος που θα μπορεί, μετά το πέρας του προγράμματος να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες.

Πώς να γράψετε Βιογραφικά και Συνοδευτικές Επιστολές; Η ενότητα αυτή θα επικεντρώσει στη μορφή και τις πληροφορίες που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλευτική σταδιοδρομίας: αυτή η ενότητα θα ενθαρρύνει τους καταρτιζόμενους να επικοινωνήσουν με το άτομο αρμόδιο για συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε κάθε ΚΕΚ που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R4.5. Φόρουμ ArtS

Το εικονικό φόρουμ θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες μέσω avatars. Θα είναι ανοιχτό σε όλους και συμβατό με τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να φθάσει και να φέρει σε επαφή το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων από τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

Για την πρόσβαση στο ArtS Φόρουμ, κάντε κλικ εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R4.6. ArtS Χρηματοδότηση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

 • Δυνατότητες χρηματοδότησης στην ΕΕ
  • Δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ισπανία
  • Δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ελλάδα
  • Δυνατότητα χρηματοδότησης στην Ιταλία
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης στον κόσμο
 • Πώς να υποβάλλετε αίτηση για χρηματοδότηση
 • Συμβουλές

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R5.3. Ερωτηματολόγιο αξιολόγηση των εκπαιδευτών

Το ερωτηματολόγιο θα αξιολογεί online την καταλληλότητα των υποψήφιων εκπαιδευτών.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R5.4.Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων

Το ερωτηματολόγιο θα αξιολογεί οonline τη δυνατότητα ανταπόκρισης των υποψηφίων εκπαιδευομένων στους στόχους του προγράμματος κατάρτισης και την ισότητα ευκαιριών.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R5.5.Εργαλειοθήκη (toolkit) για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης (πχ. ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις και παρατήρηση) προκειμένου τα εκπαιδευτικά σεμινάρια να αξιολογηθούν τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους καταρτιζόμενους. Τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν στην έκθεση διοργάνωσης του προγράμματος (βλ. παρακάτω) και την επακόλουθη αναθεώρηση του προγράμματος καθώς και την έκθεση αξιολόγησης του έργου.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R8.3. Portfolio υλικού διάδοσης αποτελεσμάτων

Το portfolio θα περιλαμβάνει φυλλάδια, μία αφίσα και πρότυπα για σύντομα άρθρα σχετικά με το πρόγραμμα. Tο υλικό θα δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο που το περιεχόμενό του να μπορεί χρησιμοποιηθεί εύκολα σε τέσσερις γλώσσες.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R8.5. ArtS newsletter

Ένα online newsletter που θα πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος θα διανεμηθεί τους μήνες 6, 12, 18 and 24 στις γλώσσες των εταίρων και στα αγγλικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Δείτε τα newsletter του ArtS εδώ:

1ο Newsletter

2ο Newsletter

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

R8.6. Το πρότζεκτ ArtS

Το πρότζεκτ ArtS θα δώσει την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να παρουσιάσουν/εκθέσουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό πρόττζεκτ στο τέλος τους προγράμματος, το οποίο:

α) θα βασίζεται σε προηγούμενη δικτύωση, κυρίως μέσω τηλεδιασκέψεων skype και διαπροσωπικές συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθεί στην αρχή του προγράμματος κατάρτισης,

β) θα προετοιμαστεί από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους, ως άσκηση αποτελεσματικής δικτύωσης,

γ) θα προσεγγίσει το ευρύτερο δυνατό φάσμα ενδιαφερομένων (καλλιτέχνες, επιχειρήσεις του κλάδου πολιτισμού και δημιουργίας, φορείς χάραξης πολιτικής, φορείς κατάρτισης, οργανώσεις νεολαίας, προγραμματιστές, κοινωνικές επιχειρήσεις, κλπ.) και κοινού.

Αναμένεται να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους σε πολυεθνικά πρότζεκτ και να αυξήσει την κινητικότητά τους για μαθησιακούς/εργασιακούς σκοπούς.

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο στα: Αγγλικα, Ιταλικα, Ισπανικα

Translate »
Skip to toolbar